Stanovy klubu

STANOVY KLUBU ŠPORTOVEJ KYNOLÓGIE NOVÁ BAŇA

1. Názov združenia: Klub športovej kynológie, Nová Baňa (ďalej len KŠK NB)

2. Sídlo združenia: Moyzesova 8, Nová Baňa, okr. Žarnovica

3. Cieľ združenia: Klub športovej kynológie, Nová Baňa je záujmová  základná organizácia. Združuje záujemcov o kynológiu, predovšetkým o výcvik a chov pracovných plemien psov FCI. Organizuje výcvikové a chovateľské akcie, súťaže a preteky. Vychováva výcvikárov, rozhodcov, figurantov. KŠK NB je organizačnou súčasťou Zväzu športovej kynológie, rešpektuje jeho stanovy a súťažné poriadky.

4. Vznik členstva: Členom KŠK N. Baňa sa môže stať každá fyzická osoba, ktorá súhlasí s týmito stanovami bez rozdielu na politické presvedčenie, náboženské vyznanie, pohlavie a vek. Prijatie člena do ZŠK schvaľuje výbor klubu.

Každý riadny člen KŠK NB sa môže zúčastniť rôznych podujati organizovaných v rámci SR, nosiť a používať označenie KŠK NB.

Povinnosti členov KŠK N. Baňa:

1. dodržiavať stanovy, smernice, predpisy Kyn. klubu, správať sa tak, aby sa nepoškodzovalo dobré meno a záujmy Kyn. klubu.

2. platiť členské príspevky

3. propagovať športovú kynológiu

Členstvo v klube môže byť aktívne, pasívne, čestné.

Členstvo v KŠK N. Baňa zaniká:

1. vystúpením člena z KŠK NB

2. vylúčením člena z KŠK NB

3. úmrtím člena KŠK NB

4. členstvo v KŠK NB môže byť zrušené aj v prípade závažného neplnenia si členských povinností

5. Orgány združenia: a) najvyšší orgán - členská schôdza, je tvorený všetkými členmi KŠK NB. Rozhoduje o založení, zlúčení a zániku klubu. Schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky. Schvaľuje plán činnosti a výročnú správu. Schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení. Volí a odvoláva členov výboru klubu, predsedu klubu a revíznu komisiu b) výbor klubu - (predsedníctvo) je riadiacim a výkonným orgánom. Za svoju činnosť je zodpovedný najvyššiemu orgánu. Riadi činnosť klubu a pripravuje základné materiály pre rokovania c) predseda klubu - zabezpečuje úlohy najvyššieho orgánu, riadi činnosť výboru a je štatutárnym zástupcom klubu d) kontrolná komisia - je oránom, ktorý za svoju činnosť zodpovedá najvyššiemu orgánu. Členstvo v kontrolnej komisii je nezastupiteľné z členstvom v orgánoch združenia. Kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje orgány na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie. Kontroluje aj dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov.

6. Zásady hospodárenia: a) hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu b) klub hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom( ak ho má) c) zdrojom majetku sú - členské príspevky, dary od fyzických osôb, dotácie a granty od právnických osôb.

Výnosi z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľa združenia. V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže klub vykonávať aj doplnkovú podnikateľskú činnosť, súvisiacu so zabezpečením cieľov a poslania klubu a v súlade so všeobecne záväznými predpismi a týmito stanovami.

7. Zánik združenia - klubu: O zániku združenia - klubu zlúčením alebo dobrovoľným rozpustením rozhoduje najvyšší orgán, ktorý menuje likvidátora. Likvidátor najskôr vyrovná všetky dlhy a záväzky. Najvyšší orgán musí určiť v uznesení o zrušení klubu spôsob majetkového vysporiadania. Skutočnosť o zániku klubu sa musí do 15 dní oznámiť MV SR.